Έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
από τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν συνεργασία eTwinning 
για δίωρη συμπλήρωση ωραρίου και υπερωριακή απασχόληση
Εν αναμονή της νέας εγκυκλίου σχολικών δραστηριοτήτων 2008 και προς επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υλοποιούν συνεργασία eTwinning, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας και διεκδικούν δίωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στη διεύθυνση http://www.etwinning.gr/application.
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 18 Νοεμβρίου 2008, έτσι ώστε οι εγκεκριμένες αιτήσεις να υποβληθούν στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων από τους πρεσβευτές της δράσης eTwinning έως τις 20 Νοεμβρίου 2008.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινιστικές οδηγίες στον ελληνικό ιστότοπο της δράσης www.etwinning.gr ή τηλεφωνώντας με χρέωση μιας αστικής μονάδας στο τηλέφωνο 801-11-38946.
Διευκρινιστικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς που ζητούν 2ωρη 
συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση 
Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, παραθέτουμε στη συνέχεια τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας :
 1. Εγγραφή του σχολείου στο www.etwinning.net (Ευρωπαϊκή Πύλη).
 2. Εύρεση συνεργάτη-ών με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Πύλης και έναρξης υλοποίησης eTwinning έργου.
 3. Έγκριση του σχεδίου προγράμματος από τον Δ/ντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

  Σημεία προσοχής για τη σωστή διατύπωση της πράξης συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας:
  o        Πρέπει να αναγράφονται: τα ονόματα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών,
  o        το ακριβές όνομα της συνεργασίας (όπως αυτή είναι δηλωμένη στο www.etwinning.net),
  o        η διάρκεια της συνεργασίας
  o        η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας,
  o        το όνομα του/των συνεργαζόμενου/νων σχολείου/ων καθώς και
  o        αν ζητείται συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για κάθε εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό.
 4. Η ηλεκτρονική αίτηση για τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση, πρέπει να γίνει στον ελληνικό ιστότοπο της δράσης www.etwinning.gr μέχρι τις 18/11/2008.
Advertisements