Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση / Επισκέψεις Μελέτης συμμετείχαμε στην Επίσκεψη Μελέτης ES 299 με θέμα: “Continuous teacher’s training: towards teaching quality improvement” που διοργάνωσε το κέντρο Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών της Σεβίλλης – CEP of Castilleja de la Cuesta – από 11-15 Μαΐου. Στην Επίσκεψη Μελέτης συμμετείχαν  16 στελέχη  εκπαίδευσης ( Δ/ντες σχολείων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτές Εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακοί) από 12 διαφορετικές χώρες μέλη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

Α. Παρουσιάσεις εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων και των διοργανωτών των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες τους καθώς και των προγραμμάτων εισαγωγικής και διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Β. Παρουσιάσεις καινοτόμων δράσεων ενταγμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Γ. Επισκέψεις σε σχολεία

Δ. Πολιτιστικό πρόγραμμα.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ήταν ένα από τα πολλά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης που υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα προγράμματα αυτά στην Ελλάδα διεκπεραιώνονται από το ΙΚΥ σε συνεργασία με το CEDEFOP και έχουν στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Νομίζω όμως ότι είναι χρήσιμο οι συνάδελφοι να ενημερωθούν για καλές πρακτικές άλλων σχολείων.

Ελένη Πουλλά

Διαβάστε αναλυτικά τις δράστηριότητες των μελών που συμετείχαν και δείτε φωτογραφίες εδώ.

Advertisements